Werkwijze

Werkwijze

De aanmelding voor remedial teaching, huiswerk- of pgb-begeleiding kan telefonisch of per mail. We maken een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

In het kennismakingsgesprek bespreken we de hulpvraag van uw zoon of dochter en de mogelijkheden van Stap op. Soms is een kennismakingsgesprek genoeg en kunt u daarna thuis met mijn tips aan de slag.

Dan volgt eventueel een intake. In deze fase worden alle gegevens verzameld die van belang zijn om de doelstelling en het probleem juist te formuleren. Van groot belang hierbij is, naast de zwakke kanten, de mogelijkheden en kansen van uw kind in kaart te brengen. Daarbij is informatie, van u, van school, van uw zoon of dochter, belangrijk. Indien nodig observeer ik uw kind in de schoolsituatie. Als er sprake is van een gedragsprobleem is een juist en compleet beeld essentieel om zo optimaal te kunnen aansluiten bij de aanpak op school en thuis.
Aanvullend didactisch onderzoek kan eveneens aan de orde zijn. Ik neem dan een toets af of voer een diagnostisch (leer)gesprek met uw zoon of dochter.

 

 

 

 

Nadat ik de gegevens van de intake geanalyseerd heb, schrijf ik een handelingsplan. Hierin komt precies en concreet te staan wat het doel is van de begeleiding. Wat de sterke en zwakke kanten zijn, wat de leerling nodig heeft, wat er van school en de ouders verwacht wordt en hoe de aanpak zal zijn. Een handelingsplan schrijf ik voor een periode van rt van acht tot twaalf weken (waarna besloten wordt of de rt een vervolg krijgt of niet). Dit plan wordt met u en eventueel met de school besproken en als alle partijen akkoord gaan, begint de daadwerkelijke begeleiding.

De begeleiding vindt in de praktijk bij mij thuis of op school plaats. Elke sessie heeft een duidelijke en gestructureerde opbouw, waarbij planmatig gewerkt wordt aan het behalen van het doel.

Na afloop is er altijd kort tijd om even te overleggen en het eventuele huiswerk te bespreken. 

Na het traject volgt de evaluatie. Ik beschrijf in een verslag of en hoe de doelstellingen behaald zijn. Daarbij neem ik de ervaringen van het kind, de school en u als ouders mee. Ik doe aanbevelingen voor het vervolg. Bij de bespreking van dit evaluatieverslag bespreken we samen of we stoppen, een vervolgtraject inzetten of een andere mogelijkheid moet worden benut.